Reklamační řád

Reklamační řád

Jsem moc ráda, že máte zájem o mé cvičební programy popř. o mnou nabízené zboží. Text, který právě čtete, je reklamační řád („Reklamační řád“).

Jedná se o právní dokument, který popisuje pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) v souvislosti s nakupováním služeb popřípadě zboží nebo využíváním služeb nabízených na webu www.trenujzdrave.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Trénuj zdravě

Tento Reklamační řád se vůči vám uplatní, pokud jste:

(i) fyzická osoba (spotřebitel), nakupující služby popřípadě zboží pro svou vlastní potřebu nebo potřebu svých blízkých, a rovněž pokud jste

(ii) právnická osoba (podnikatel), nakupující za účelem získání přístupů pro 1 konkrétního zaměstnance/zaměstnankyni. 

Berte prosím na vědomí, že nákup služeb popřípadě zboží za účelem podnikání (např. za účelem jeho dalšího prodeje) není na webu www.trenujzdrave.cz možný. V každém případě:  ať už jste fyzická nebo právnická osoba, v tomto dokumentu vás budeme oslovovat jako „zákazník“ nebo „vy“, pokud z kontextu nebude vyplývat něco jiného.

Práva a povinnosti neupravené tímto Reklamačním řádem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami na www.trenujzdrave.cz a následně platnými právními předpisy České republiky. 

Za webem trenujzdrave.cz stojí společnost SINGLE QUEEN s.r.o., IČO: 07952058, se sídlem Na Folimance 15, 120 00 Praha2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C310433 („Trenujzdrave“).

Tento Reklamační řád je účinný ke dni 1. března 2024

Pokud byste v Reklamačním řádu nenalezli odpověď na jakoukoliv vaši otázku, můžete se podívat do sekce Časté dotazy nebo nás kontaktujte prostřednictvím [email protected] 

Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Začátek záruční doby je den převzetí věci kupujícím. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (nebo emailem na [email protected] ), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží prodávajícímu. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

V případě, že si přejete odstoupit od smlouvy, najdete podrobné informace pod odkazem “Všeobecné obchodní podmínky”. 

1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Jste oprávněni uplatnit právo z vad, které se u služeb případně zboží projeví do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není v tomto Reklamačním řádu uvedeno jinak. To neplatí pro:

(a) vadu zboží, které jsme kvůli té samé vadě zlevnili; 

(b) vadu zboží způsobenou nadměrným zatěžováním nebo použitím v podmínkách, které nejsou pro takové zboží přiměřené;

(c) vadu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, skladování nebo nesprávné údržby v rozporu s našimi pokyny, resp. pokyny výrobce (návod k užití zboží) nebo jiným zásahem; a

(d) vadu zboží, která vznikla v důsledku vnější události mimo náš vliv.

Právo z vadného plnění nemůžete uplatňovat, pokud jste vadu způsobili sami. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Máte-li právo dle § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náleží vám i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Pokud však právo na náhradu neuplatníte do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

2. ZPŮSOB REKLAMACE

Zboží můžete reklamovat těmito způsoby:

  • (a) prostřednictvím trenujzdrave.cz („Kontaktní formulář“);
  • (b) jiným způsobem u Trenujzdrave.cz, a to:
    • na elektronické adrese [email protected];
    • prostřednictvím pošty (zašlete dopis, nejlépe doporučený, na adresu sídla)

 („Standardní reklamace“).

Online reklamace

Na uplatnění Online reklamace máte 72 hodin od převzetí doručeného zboží. Vyhrazujeme si právo odmítnout Online reklamaci v případě zjevného zneužití reklamační politiky anebo podezření na její zjevné zneužití (např. v podobě opakované nadměrné Online reklamaci). 

Výše uvedeným není dotčeno vaše oprávnění využít způsob Standardní reklamace.

Standardní reklamace

Při Standardní reklamaci máte právo žádat, abychom odstranili vadu, kterou zboží má. Místo toho můžete žádat i dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží. To neplatí, pokud je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, což posoudíme zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. 

Trenujzdrave.cz odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby vám nezpůsobil značné obtíže, přitom se zohlední povaha zboží a účel, pro který jste zboží koupili. K odstranění vady převezmeme zboží na vlastní náklady. 

Pokud zboží nepřevezmete v přiměřené době potom, co vás vyrozumíme o možnosti zboží po opravě převzít, máme nárok na poplatek za uskladnění, a to ve výši, která je na trhu obvyklá.

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  • (a) Trenujzdrave.cz vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedenými ustanoveními; 
  • (b) se vada projeví opakovaně; 
  • (c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo 
  • (d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka. 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou služeb popřípadě zboží bez vady a vadného zboží, které jste obdrželi. Nemůžete odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zboží nebo co nám prokážete, že jste zboží odeslali.

3. PRŮBĚH STANDARDNÍ REKLAMACE

Doporučujeme vám objednané zboží případně službu neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Jste povinni vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a mohli jste vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje.

Po uplatnění reklamace nám předáte vadné zboží, nebo jej podle našich pokynů uschováte nebo s ním jinak vhodně naložíte tak, abychom mohli vadu přezkoumat. Jsme povinni vám vydat písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena a o vyřízení reklamace musíte být informováni nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s námi nedohodnete na delší lhůtě. Pokud ve stanovené době reklamaci nevyřídíme a neinformujeme vás o způsobu jejího vyřízení, jste oprávněni od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě reklamace části nebo celé objednávky vám bude vystaven opravný daňový doklad dle § 73 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datem, kdy vám byl opravný daňový doklad poskytnut ve vašem zákaznickém účtu. 

Změna Reklamačního řádu 

Tento Reklamační řád může Trenujzdrave.cz jednostranně měnit či doplňovat. Provedenými změnami nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly z kupních smluv uzavřených před účinností nového Reklamačního řádu. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

POZOR! Pokud na webu trenujzdrave.cz provedete jakoukoliv objednávku služeb či zboží, máme za to, že jste se seznámili s tímto Reklamačním řádem ještě před objednáním služeb popřípadě zboží na webu www.trenujzdrave.cz