Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají objednávek a prodeje nabízených cvičících a vzdělávacích aktivit či pomůcek za účelem účasti kupujícího na:

 • on-line: kurzech, výcvicích, seminářích a přednáškách
 • off-line: webinářích, kurzech, seminářích, přednáškách a osobních konzultacích

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen „kupní smlouva“), nebo smlouvy o poskytnutí poradenství (dále jen „smlouva o poradenství“), nebo smlouvy o členství (dále jen „smlouvy o členství“) (kupní smlouva, smlouva o poradenství dále společně také jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetových stránek / internetového obchodu www.trenujzdrave.cz  (dále jen „internetový obchod“).

2. Provozovatelem internetového obchodu/stránek www.trenujzdrave.cz je

 • Společnost: SINGLE QUEEN s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00
 • IČO: 07952058
 • DIČ: CZ07952058
 • Kontaktní údaje sloužící jako podpora návštěvníka/zákazníka:
 • e-mail: [email protected]
 • telefon: +420 776 812 507 
 • web: www.trenujzdrave.cz 

Provozovatel je dále označen také jako “PRODÁVAJÍCÍ”

3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele na adrese www.trenujzdrave.cz, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, nebo žádost o poskytnutí poradenství, nebo objednávku členství v online programu. Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující. Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky může být smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi případně umožní přístup na základě jeho písemné žádosti. 

5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

6. Poskytovatel je plátcem DPH.

7. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

8. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle VOP nese sám zákazník.

9. Uhrazením kupní ceny, popř. členství, se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet provozovatele.

10. Zákazníkovi je obsah zprostředkován za pomoci uživatelova elektronického zařízení (např. PC, Mobilní telefon, Tablet, …) disponující online připojením k internetové síťi. Zákazník  nezískává žádná videa tzv. offline (není zde možnost “ke stažení”). 

II. PRODEJ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ PORADENSTVÍ

a) Uzavření smlouvy

1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Vedle informací o zboží určeném k prodeji prodávající zpřístupňuje prostřednictvím internetového obchodu též nabídku poskytovaných služeb. V případě, že není uvedeno jinak, platí dále uvedené podmínky též pro poskytování jakýchkoliv služeb.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízených služeb a zboží včetně uvedení cen jednotlivých služeb a zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraných služeb a zboží. Ceny služeb případně zboží jsou uvedeny včetně DPH (dle aktuální výše sazby) a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny služeb a zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující má nárok vždy na nejnovější verzi zakoupeného typu zboží (např. nejnovější přepracované vydání e-booku apod.)

4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: 

 • (i) objednávaných službách případně zboží a jeho množství, 
 • (ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, a 
 • (iii) nezbytné osobní údaje pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží (dále jen „objednávka“).

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Systém prodávajícího neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy systém prodávajícího potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu na emailovou adresu, kterou zadal do objednávkového formuláře.

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již služby případně zboží nedodává a/nebo se zásadně změnila cena služeb případně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude v co nebližší možné době kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané služby případně zboží.

b) Dodání a úhrada kupní ceny služby popřípadě zboží

1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. II. odst. a) těchto obchodních podmínek, prodávající doručí službu popřípadě zboží kupujícím prostřednictvím zadané elektronické adresy (zpravidla přístup k zakoupené službě), a to ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. V případě, že by služba případně zboží nebylo dodáno ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten sjedná nápravu do 3-10 dnů od obdržení informace od kupujícího.

2. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • (I.) on-line platba kartou, 
 • (II.) bezhotovostním převodem na účet, 
 • (III.) rekurentní (opakovanou) inkasní platbou, 
 • (IV.) platba přes PayPal,
 • (V.) platba přes další nabízené metody

Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

Na následujících odkazech můžete nalézt informace se základním vysvětlením o průběhu plateb kartou popř. bankovními převody:

3. V případě, že je cena služeb případně zboží hrazena ve splátkách a zákazník souhlasí s rekurentními (opakovanými) inkasními platbami, je provozovatel oprávněn provést automatické stržení částky za měsíční splátku ceny zboží každý měsíc z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě služeb případně zboží.

4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

6. Kontaktní údaje na poskytovatele platební brány pro případné reklamace nebo dotazy k platbám najdete zde:

Společnost ComGate Payments, a.s.
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: [email protected]
Tel: +420 228 224 267
url: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

c) Dodání a úhrada kupní ceny poradenství

1. Poradenství je poskytováno Kristýnou Vetchou (dále jen „poskytovatelka“) online přes chat případně telefonicky s tím, že kupujícímu zavolá sama poskytovatelka. Poskytovatelka je oprávněna poskytovat poradenství prostřednictvím třetí osoby, kterou osobně vyškolí v metodách, které při poradenství používá (dále jen „kouč“). O této skutečnosti je poskytovatelka povinna klienta informovat předem.

2. Poradenství začíná běžet v přesně smluvenou hodinu. V případě, že kupující nebude ve smluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas kupujícímu v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně kupujícího, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že konzultace proběhla.

Pro úhradu kupní ceny poradenství se analogicky použije ustanovení článku II. odst. b) VOP.

3. Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození kupujícího. Obsah konzultace je důvěrný. Povinnosti týkající se mlčenlivosti je povinen splnit též kouč.

4. Veškeré povinnosti týkající se poskytovatelky je povinen splnit i kouč.

5. Provozovatel ani poskytovatelka, resp. kouč, nenese odpovědnost za výsledky v duševním či podnikatelském rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytnuté poradenství nenahrazuje zdravotní péči.

d) Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služby případně zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal s ohledem na povahu služeb případně zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u služeb případně zboží v době 3 měsíců od převzetí.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním služby případně nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to prostřednictvím e-mailu prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 až 7mi pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

e) Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Kupující prohlašuje, že si před nákupem ověřil, že jeho hardware dostačuje pro řádné sledování online kurzů (“přehrávání videí ”) . Ideální technické požadavky pro sledování online kurzů (“videí”) jsou následující: nejnovější  verze prohlížeče Google Chrome, operační systém Windows 10 nebo novější, Mac OS X 10.7 nebo novější či Ubuntu 10 nebo novější, kupující dále prohlašuje, že disponuje dostatečně rychlým internetovým připojením s rychlostí alespoň 1 Mb/s. 

4. Kupující souhlasí se sběrem anonymních analytických dat, zejména pak o počtu přehrávání jednotlivých videí za účelem zkvalitnění/zlepšení služeb.

III. ČLENSTVÍ V ONLINE PROGRAMU

a) Uzavření smlouvy

1. Provozovatel zpřístupňuje informace o online programech určených k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. 2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízených online programů včetně uvedení cen za členství v online programech. Ceny členství v online programech jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny členství v online programech zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není dotčena možnost provozovatele uzavřít smlouvu o členství za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace online programů umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu o členství. Provozovatel vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

5. Provozovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) občanský zákoník.

6. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou prováděny prostřednictvím internetového obchodu. Případné chyby v objednávce může zákazník opravit prostřednictvím elektronické zprávy zaslané provozovateli. 

7. Smlouva o členství vzniká buď prvním zpřístupněním elektronické verze obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky ze strany zákazníka u provozovatele, nebo úhradou ceny členství na účet provozovatele, podle toho, co (který okamžik) nastane dříve.

8. Zpřístupnění digitálního obsahu je zajištěno prostřednictvím  přístupových údajů k uživatelskému účtu.

9. Členství je dostupné v závislosti na online programu.

10. Objednávku členství lze učinit prostřednictvím internetového obchodu.

11. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu

(pokud není stanoveno jinak): (i) objednávané položky, (ii) způsob platby, (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.

12. Provozovatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazník obdrží fakturu – daňový doklad, nebo zálohovou fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o členství.

13. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené včetně ztráty práva na reklamaci.

b) Platba vs. Platební podmínky

1. Každý zákazník po doručení objednávky obdrží od provozovatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových faktur a faktur na elektronickou adresu pro tento účel zákazníkem zvolenou.

2. Cenu členství dle smlouvy o členství může zákazník uhradit provozovateli následujícími způsoby: (i) on-line platba kartou; (ii) bezhotovostním převodem na účet; (iii) rekurentní inkasní platbou, (iiii) platbou přes PayPal. (iv) případně další dostupné platební metody

Na následujících odkazech můžete nalézt informace se základním vysvětlením o průběhu plateb kartou popř. bankovními převody
https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

 

3. V případě, že je členství hrazeno ve splátkách a zákazník souhlasí s rekurentními inkasními platbami, je provozovatel oprávněn provést automatické stržení částky za měsíční splátku členství každý měsíc z kreditní nebo debetní karty zákazníka, jejíž údaje zákazník zadal při platbě objednávky členství.

c) Ukončení smlouvy

1) Provozovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže zákazník neuhradil ve stanovené lhůtě odměnu, b) jestliže byla kapacita online programu naplněna ještě před připsáním platby zákazníka na účet provozovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící zákazníci, popř. zákazníci, kteří uhradili celou odměnu. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet provozovatele.

2) Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním služby dle smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

3) Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4) V případě, že byl již objednateli / kupujícímu objednaný předmět plnění v celém rozsahu poskytnut, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele / kupujícího a objednatel / kupující v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy na základě § 1837 odst. 1 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5) Objednatel / kupující se zavazuje uhradit storno poplatek v případě, že chce stornovat objednávku před zahájením předmětu plnění v těchto případech: 

a) 14 a více dní před termínem zahájení předmětu plnění – administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon.

b) 14-7 dní před termínem zahájení předmětu plnění – 50% z ceny předmětu plnění + administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon

c) 6 a méně dní před termínem zahájení předmětu plnění – 100% z ceny předmětu plnění + administrativní poplatek spojený s vystavením opravného účetního dokladu a použitím platební brány ve výši 500 Kč za každý úkon

6) Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce 2) a 3) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XXXYYY, narozen/a dne 1.1.2020, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Dále odstupující poskytne číslo účtu, na které požaduje vrátit peněžní částku. Odstupující je dále povinen uvést číslo objednávky a celkovou finanční částku. Poskytovatel má 30 dní na zaslání finanční částky zpět zákazníkovi, v případě předchozího potvrzení schválení odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

7) Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu. 

IV. O ZDRAVOTNÍM STAVU A DOPORUČENÍ LÉKAŘE – DŮLEŽITÉ!

Při využití cvičebních doporučení vždy dbejte na svůj aktuální zdravotní stav a nevyužívejte tato doporučení v rozporu s pokyny a doporučeními Vašeho lékaře či Vám stanovenou léčbou či postupem při rekonvalescenci nebo rehabilitaci. Toto cvičení nenahrazuje lékařské  odborné poradenství, a vždy jednejte s ohledem na Vám diagnostikované zdravotní potíže a onemocnění, alergie, včetně potravinových či poruchy absorpce. Nikdy neupřednostňujte tato cvičení doporučení před pokyny a doporučeními lékaře, zdravotníka nebo jiného specialisty na Váš zdravotní stav. Pokud je v rámci jakéhokoliv online programu doporučeno nějaké cvičení, neprovádějte jej, pokud Vám lékař nebo zdravotník takové cvičení zakázal případně pokud vám je nedoporučil. Pokud u Vás nastanou jakékoliv zdravotní potíže, obraťte se na svého lékaře a poraďte se s ním o Vašem zdravotním stavu a možném postupu odstranění Vašich potíží či léčení nemoci.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V PŘÍPADĚ INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

 • V případě individuální konzultace může kupující odstoupit (zrušit či přesunout termín konání) minimálně 2 pracovní dny předem.
 • Při nedodržení dané podmínky kupující zaplatí storno poplatek ve výši dvouhodinové konzultace.
 • Při opakovaném odstupování od smlouvy může kupující omezit do budoucna uzavření takovéto smlouvy.

Opuštění vzdělávací akce:

 • Účastník může kdykoliv vzdělávací akci na vlastní zodpovědnost a bez uvedení důvodu opustit. V tomto případě není povinen odstupovat od smlouvy a nenáleží mu navrácení zálohy ani kupní ceny.

Vrácení peněz

 • Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupené vzdělávací akce. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.
 • Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. 
 • Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží (šlo-li o CD, DVD apod.) či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.
 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí průvodní materiály nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal a než potvrdí případné přijetí opraveného účetního dokladu.
 • Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy materiály nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.
 • Pokud spotřebitel požaduje vrácení peněz za online vzdělávací akci či webinář, účtujeme si storno poplatek 500 Kč. V případě už započatého programu, a tudíž čerpaného, peníze vrátit nelze.
 • V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací akci či webinář, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení, zákazníkovi zamezit přístupu k těmto akcím.
 • V případě, že je uživateli diagnostikované tzv. “rizikové těhotenství” má uživatel možnost využít služby “Garance vrácní peněz”. Detaily lze najít pod následujícím odkazem zde.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO:

 • Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující / účastník porušil smlouvu nebo obchodní podmínky podstatným způsobem. Pro tyto účely se má za podstatné porušení:
 • prodlení kupujícího / účastníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 3 dny po době splatnosti.
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího / účastníka. 
 • účast osoby nezletilé nebo nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora.
 • neoznámení zdravotních obtíží účastníkem, pokud jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo vážně poškodit účastníka, jiného účastníka, prodávajícího nebo průběh či pověst vzdělávací akce. 
 • narušování vzdělávací akce závažným způsobem (např. přehnané slovní invektivy, sexuální obtěžování, užívání nelegalizovaných drog, nadměrné požívání alkoholu apod.)
 • další porušení Povinnosti účastníka vzdělávací akce (uvedených níže).
 • Prodávající či pořádající lektor je oprávněn ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné (z důvodu narušování akce, nevhodného chování účastníka narušujícím akci méně závažným způsobem) a to kdykoli v průběhu vzdělávací akce.

STORNO POPLATKY

Storno poplatek při vzdělávacích akcích s osobní účastí:

 • Zaplacená nevratná záloha a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
 • Poměrná část se vrací, pokud došlo k ukončení účastníkovi účasti z důvodu rozhodnutí prodávajícího či lektora a současně nešlo o hrubé porušení smluvních a obchodních podmínek.
 • Uhrazená záloha na vzdělávací akci je nevratná, není-li dále stanoveno jinak.

Záloha je vratná:

 • v případě plně obsazené vzdělávací akce a odmítnutí účasti účastníka prodávajícím.
 • pokud prodávající uzná účastníka nezpůsobilým k účasti (např. z důvodu věku – u kurzů pro osoby nad 18 let; pohlaví – u selektovaných kurzů apod.). Po dohodě je možné přesunout registrační poplatek na jinou vzdělávací akci / jiný termín apod.
 • došlo-li k platnému odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě.
 • Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení zálohy a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Při jakémkoliv stornování může kupující / účastník s prodávajícím dohodnout přechod práv a povinností na jiného účastníka (kupující za sebe může poslat náhradníka), ale pouze s výslovným souhlasem prodávajícího.
 • Při stornování (platném odstoupení od smlouvy) méně než 10 dnů (včetně) před zahájením vzdělávací akce, náleží prodávajícímu plná úhrada ceny (nevratná záloha + doplatek ceny), tj. 100 % ceny.
 • Nesplacenou část je kupující povinen doplatit neprodleně.
 • Pokud kupující odstupuje od smlouvy pravidelně anebo není ochoten hradit storno poplatky, může mu prodávající odepřít do budoucna přístup ke vzdělávacím akcím. Storno poplatek při vzdělávací akci poskytované formou on-line nebo webinářem:
 • Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení zálohy a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Zaplacená záloha a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.
 • Zaplacená kupní cena se vrací, pokud kupující platně odstoupí od smlouvy, účtujeme si storno poplatek 500 Kč.
 • V případě už započatého programu, a tudíž čerpaného, peníze vrátit nelze.
 • Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka zálohy nebo 10 % kupní ceny, pokud nebyla uhrazena záloha.

Storno poplatek při individuální konzultaci:

 • Při nezrušení konzultace dva pracovní dny předem, náleží prodávajícímu / konzultantovi od kupujícího storno poplatek ve výši 2-hodindové konzultace.
 • Náklady spojené se zrušením vzdělávací akce:
 • Prodejce nehradí kupujícímu / účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením vzdělávacího kurzu

d) Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou zákazníka.

2. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně s min. dostupností 90% (průměr za celý kalendářní měsíc). 

3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

4. Provozovatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku III. odst. e) těchto VOP 

6. Uživatel ztrácí možnost přistupovat ke svým zakoupeným kurzům popřípadě videokurzům za následujících podmínek:
a) portál trenujzdrave.cz přestal poskytovat své služby. V takovém případě má uživatel nárok na kopii videí, které mu budou zhotoveny na jeho přenosné nosiče. Kopie zakoupených online kurzů případně videokurzů bude zhotovena na jeho výslovnou žádost. Podmínkou zhotovení těchto kopií jsou následující:

 • uživatel tyto kopie záznamů nebude nikde a nikdy jakkoliv šířit. Kopie záznamů slouží výhradně pro jeho osobní užití a potřebu. 
 • uživatel dodá své vlastní přenosné nosiče, na které má být kopie těchto záznamů poskytnuta (přenosný hard disk, případně DVD o dostatečně kapacitě)
 • uživatel tyto přenosné nosičce dodá na své vlastní náklady na adresu sídla/provozovny společnosti popř. dle dohody na jinou adresu

7. Poskytovatel služeb nenese  zodpovědnost za jakékoliv závady související s pomalým internetovým připojením, případně nedostatečným softwarovým vybavením nutným pro spuštění materiálů z jakéhokoliv programu či neaktualizovaným internetovým prohlížečem kupujícího. V případě výpadku serveru nemá kupující žádný nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny programu. Poskytovatel služeb je povinen vyvinout maximální úsilí, aby zajistil co nejrychlejší zprovoznění serveru/webových stránek.

b) uživatel se nepřihlásil do svého účtu za pomoci svých přístupových údajů po dobu delší než 18 měsíců
c) uživatel stáhl z portálu jakýmkoliv způsobem nějaká z videí a je mu prokázáno (za pomoci jedinečných ochranných prvků DRM, které jsou unikátní pro každého jednotlivého uživatele, který kurz popř. videokurz zakoupil), že toto video bylo staženo právě z jeho konkrétního uživatelského účtu

e) Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník se zavazuje v souladu se smlouvou o členství uhradit cenu daného členství.

2. Zákazník se zavazuje užívat veškeré služby a produkty serveru v souladu s tímto článkem.

3. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti. Pokud toto poruší provozovatel si vyhrazuje právo zákazníkovi s okamžitou platností zamezit přístup k serveru, bez nároku na vrácení peněz.

4. Zákazník je povinen využívat provozovatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné, tj. platí výhradně pro osobu uvedenou v objednávce. V případě, že bude detekováno, že je přístup sdílen s vícero zařízeními, které nespadají pod jednu domácnost, může být tento účet blokován bez náhrady na vrácení finančních prostředků.

5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

6. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci zákazníka v oblasti duševního rozvoje. Provozovatel taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím dat zákazníkem. Členství v žádném případě nenahrazuje zdravotní péči.

7.  Zákazník je srozuměn s tím, že každý z jeho zakoupených online programů je časově omezen na dobu 16 kalendářních měsíců od data zakoupení. Program může být přístupný déle, nikoliv však méně, než oněch 16 kaledářních měsíců.

8. Při účasti v online programu je zákazník povinen nenarušovat průběh.

f) Změna, náhrada online programu

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu v online programu, nebo v jeho částech v situacích, které to neodkladně vyžadují. Všechny případné změny budou zákazníkovi oznámeny emailem, telefonicky nebo jiným alternativně domluveným způsobem a bude poskytnut náhradní termín.

IV. Práva spotřebitele

1. Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

a) Informace před uzavřením smlouvy nebo smlouvy o členství jsou zveřejněny prostřednictvím internetového obchodu a v těchto VOP.

b) Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poradenství nebo smlouvy o členství uzavřené v souladu s VOP neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poradenství nebo smlouvy o členství. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy o členství nebo smlouvy o poradenství uzavřené podle těchto VOP před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

c) Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

d) Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi provozovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem sporu.

V. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele

1. Zboží a v rámci členství v online programu zpřístupněný obsah jsou výsledkem duševní činnosti provozovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

ARCHIVACE A SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a vedení účetnictví a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. S tímto kupující souhlasí.
 • Uzavřená smlouva a předmětné obchodní podmínky budou uloženy u prodávajícího po dobu 3 let, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší. Takto uložená data nejsou dále přístupná.
 • Kupujícímu může být umožněn přístup k této smlouvě po dobu jednoho roku ode dne jejího uzavření a to formou uživatelského účtu. Tento přístup není nárokový.
 • Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, povolání, věk, pohlaví, předchozí zkušenosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a fakturační adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
 • Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).
 • Kupující využívající možnost dopravy zboží externí přepravní společností, dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů touto společností.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány k elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl řádně poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat ve lhůtě max. do 30 dnů. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Předání informací se předává elektronicky, nedohodnou-li se strany jinak.

AUTORSKÉ PRÁVO

 • V rámci služeb, zboží popřípadě výrobků je možno zakoupit online vzdělávací programy, webináře, e-knihy, knihy, apod., je také možné se účastnit vzdělávací akce. Vše podléhá zákonné ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich kopírování / šíření, nahrávání nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Není zakázáno využít takto nabyté poznatky.
 • Tyto výrobky a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobnostního rozvoje.
 • Veškeré takto poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody.
 • Prodávající ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za následky, které by mohly vzniknout při aplikaci poskytnutých rad. Případný úspěch či neúspěch kupujícího / účastníka je závislý na mnoha dalších faktorech a není možné tyto faktory pojmout do obecného vzdělávání.
 • Vybrané vzdělávací akce podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akci neopravňuje účastníka získané znalosti vydávat za své. Vyučovat a jinak komerčně využívat nabyté znalosti se umožňuje s předpokladem uvedení zdroje nabytí takovýchto dovedností a případném sjednání provizní odměny.
 • Pokud účastník absolvuje akci za účelem její následné prezentace, nebo sbírá materiály pro svou publikační činnost, je nutné, aby o svém záměru informoval prodávajícího / lektora před začátkem akce a ke všem výstupům získal jejich písemné svolení.
 • Účastník vzdělávací akce nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím webového rozhraní, on-line semináře nebo webináře žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, foto-kopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího / lektora.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Prodávající není zavázán kodexy chování ve smyslu odst. 1 písm. e § 1826 zák. č. 89/2012 Sb.
 • Kde se hovoří o zboží, může tím být myšlen výrobek či movitá věc.
 • Kde se hovoří o službě, může tím být myšlen kurz, webinář, sezení či konzultace.
 • Smluvní strany nemohou práva z kupní smlouvy postoupit na jiného, s výjimkou vymáhání úhrady kupní ceny a nákladů spojených s balením a přepravou, případně náhradou škody, není-li v podmínkách uvedeno jinak (např. při účasti na akci povoleným náhradníkem).
 • Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Neplatnost kupní smlouvy nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdokoliv kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
 • Kupní smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v kupní smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost kupní smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o kupní smlouvě ani projev učiněný po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy a obchodních podmínek a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 • Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu uzavření kupní smlouvy věděly nebo vědět musely a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly (a jsou součástí kupní smlouvy nebo obchodních podmínek), nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o kupní smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu kupní smlouvy, který by byl jinak důvodem neuzavření smlouvy.

Změny obchodních podmínek:

 • Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat.
 • Obchodní podmínky mající vliv na kupní smlouvu musí být doručeny kupujícímu alespoň prostřednictvím e-mailu uvedeném v uživatelském účtu.
 • Je odpovědností kupujícího, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.
 • Změny a doplňky kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu a webového rozhraní mohou být provedeny elektronicky.
 • Jiné změny vyžadují písemnou formu, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím jinak.
 • Ukáže-li se některé z ustanovení kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 (Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.)
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. března 2024